PALADIN executive

PALADIN executive

P AL AD IN

With powerful Peers you will find your ALlies,
to jointly
ADvocate and take INitiative towards the
inclusive and equitable workspaces we want to see.
Why? Because it matters.

Voor wie is PALADIN executive?

 • Voor visionaire leiders , managers, HR professionals en ondernemers die gedreven zijn om een diverse en inclusieve organisatie te realiseren, en die zoekende zijn met vragen als:
  • Ik weet dat het anders kan, waar kan ik het beste beginnen?
  • Hoe kom ik tot een focus die vruchten zal afwerpen?
  • Hoe breng ik dit thema tot leven, zodat er draagvlak en beweging komt?
  • Wat heb ik als leider nog te leren om echt verschil te maken op dit gebied?
 • Voor organisaties en ondernemingen in of gerelateerd aan het sociaal domein, de culturele sector, overheid, onderwijs en zorg.

Waarom PALADIN executive?

 • Daadwerkelijk inzetten van de kracht van Diversiteit en Inclusie in de organisatie, zoals: benutten van talent, vergroten van innovatief vermogen, verhogen van kwaliteit en bereik van dienstverlening
 • Aansluiten bij de actuele beweging die in de samenleving volop gaande is
 • Ruimte geven aan de stem van de ‘onderstroom’, waar duurzaam resultaat te halen is
 • Een inspirerend voorbeeld zijn.

Wat levert PALADIN executive je op?

 • Je hebt een heldere visie op wat je te doen staat
 • Je bent in staat om het proces richting een diverse en inclusieve organisatie te dragen én je creëert draagvlak binnen de organisatie
 • Je weet veerkracht en vindingrijkheid in de organisatie aan te wakkeren en zet deze in om de beweging richting Diversiteit en Inclusie te vergroten
 • Je maakt verschil door het realiseren van een cultuuromslag met impact, waarbij Diversiteit en Inclusie loskomen van het beleidspapier.

Wat krijg je met PALADIN executive?

 • Een veilige en vrije ruimte om je koers te bepalen en gaandeweg te ‘dealen’ met vragen die op je pad komen
 • Een coach, sparring partner, inspirator, trainer en/of kwartiermaker die naast je staat om dit proces tot een succes te maken
 • Een ervaringsgericht leer- en ontwikkelproces in de dagelijkse praktijk van de organisatie
 • Een in overleg te bepalen aantal coaching sessies – individueel of in klein teamverband
 • Een kennismakingsgesprek, waarin je een paar tips meekrijgt om direct mee aan de slag te gaan.

Benieuwd wat PALADIN executive jou en je organisatie kan brengen?

Neem nu contact op met Froukelien IJntema van Nolitha.

Lees hier meer over de PALADIN aanpak.

PALADIN professional

P AL AD IN

With powerful Peers you will find your ALlies,
to jointly
ADvocate and take INitiative towards the
inclusive and equitable workspaces we want to see.
Why? Because it matters.

Voor wie is PALADIN professional?

PALADIN professional biedt jou een veilige ruimte en een luisterend oor als je:

 • pijnlijke ervaringen hebt met uitsluiting en discriminatie op de werkvloer en de manier waarop het jou – en/of anderen – in hokjes zet of isoleert.
 • bang of onzeker bent over wat je kunt en durft te doen bij dergelijke ervaringen
 • boos, gefrustreerd of moe bent rond muren en plafonds die je tegenkomt, en je niet langer slachtoffer wil voelen.
 • jouw manier wilt vinden om voor jezelf op te komen
 • dit misschien ook als thema aan de orde wilt stellen, maar nog niet weet hoe.
You are not a drop in the ocean

Wat is PALADIN professional?

PALADIN professional is een veilige plek voor jou waar je in alle rust naar je eigen ervaringen rond uitsluiting kunt kijken, in relatie tot je (werk)omgeving. Ik hoor en zie je, ben jouw spiegel en stel relevante vragen, zodat jij jezelf op een nieuwe manier kunt horen en zien. Discriminatie en uitsluiting zijn geen grapje. Het doet pijn, vooral als het herhaaldelijk en langdurig is. Pijn wil je liever niet ervaren. Soms is het makkelijker om het te ontkennen of te bagatelliseren. Pijn verstoppen we vaak achter boosheid, frustratie, moeheid en angst. Dit kan in PALADIN professional lucht krijgen. Daarin schuilt namelijk veel energie die je constructief kunt inzetten om stap voor stap ruimte voor jezelf te maken in je werkomgeving.

Wat levert PALADIN professional je op?

 • Je ontdekt waarin je jezelf wellicht tegenhoudt, en waarin je ruimte kunt nemen.
 • Je (her)vindt je innerlijke kracht en ontdekt wie je bondgenoten zijn op je pad.
 • Je gaat beter zien hoe het ‘structurele’ of systemische aspect van uitsluiting je in de greep kan hebben en hoe je je daartoe kunt verhouden op een manier die bij jou past.
 • Je leert onderscheiden wat jouw ‘werk’ is en waar verantwoordelijkheid bij een ander ligt.
 • Je daagt jezelf uit en bevraagt je omgeving. Zo leer je jouw heldere geluid te laten horen over wat je wél wilt en ervaar je jouw constructieve invloed.

PALADIN inclusive voor Gemeenten

P AL AD IN

With powerful Peers you will find your ALlies,
to jointly
ADvocate and take INitiative towards the
inclusive and equitable workspaces we want to see.
Why? Because it matters.

Inclusie creëer je samen

Gemeenten als lichtend voorbeeld

In Gemeenten wordt het thema ‘Diversiteit & Inclusie’ voortvarend opgepakt. Zo lanceerde de VNG het Forum Diversiteit als onderdeel van het programma ‘Divers & Inclusief’. Steeds meer gemeenten tekenen het Charter Diversiteit. Met grote inzet wordt deskundigheid en beleid rond dit thema ontwikkeld op bestuurders- en managementniveau. Krachtige business cases zijn uitgewerkt en ‘best practices’ worden uitgewisseld. Dat is van grote waarde en een onmisbaar deel van wat moet gebeuren.

De meerwaarde van diversiteit en inclusie voor gemeentelijke werkorganisaties is aantoonbaar groot. Diversiteit in Bedrijf werkte dit uit in het ‘Kennisdocument Gemeenten en Diversiteit’:

 • Het innovatief en creatief vermogen neemt toe door de inbreng van perspectieven en competenties uit een veelheid van achtergronden.
 • Kwaliteit en bereik van dienstverlening nemen toe: wanneer burgers zich herkennen in het personeel, verloopt contact en communicatie beter.
 • De organisatie is beter in staat een brug te slaan naar de samenleving en een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere (lokale) werkgevers.

Deze meerwaarde komt in de meeste gemeentes echter nog niet optimaal tot z’n recht. Zo zijn ambtenaren met een ‘niet-westerse migratie achtergrond’ vaak ruim vertegenwoordigd in lager geschaalde functies (veelal uitvoerend), maar sterk ondervertegenwoordigd in managementlagen en op bestuursniveau. Daardoor zijn gemeenten nog geen afspiegeling van een inclusieve samenleving.

Hoe komt het dat gemeenten nog geen afspiegeling zijn van een inclusieve samenleving?

Gemeenten hebben de goede democratische gewoonte om burgers en medewerkers te consulteren bij het maken van beleid – ook als het gaat over racisme, discriminatie en uitsluiting. Dit gebeurt o.a. door enquêtes, in focusgroepen en stadsgesprekken. De daaruit voortkomende kennis en informatie wordt veralgemeniseerd ‘meegenomen’ naar de plek waar beleid en actieplannen worden gemaakt. Dat geeft deelnemers aan dergelijke onderzoeken een dubbel gevoel. Enerzijds worden zij gehoord, anderzijds zien zij vaak weinig terug van wat er met hun inbreng is gedaan. De top-down aanpak van het ‘ophalen van informatie’ leidt te vaak niet tot de gewenste resultaten in de praktijk. Vastleggen van voorwaarden voor inclusie in regels, procedures en beleid is onontbeerlijk, maar niet voldoende.

Uitsluiting van medewerkers vindt ook plaats in ongeschreven regels, omgangsvormen, beeldvorming en toegang tot netwerken. Deze ‘onder water’ processen kunnen het waardevolle beleidsmatige werk onbewust en onbedoeld ondermijnen. Daarmee gaat de winst van de investering verloren. Ingangen om deze processen veilig en succesvol aan te kaarten ontbreken veelal. Dit leidt tot ingehouden frustratie, met onderbenutting van talent en ambitie, ziekteverzuim en voortijdige uitstroom als gevolg. Dat is zonde en niet nodig.

Waar liggen de kansen?

In verontwaardiging en frustratie – ingehouden of niet – schuilt energie en innovatiekracht die voor een inclusieve organisatiecultuur ingezet kan worden. De kracht en actualiteit van bijvoorbeeld de anti-racisme beweging biedt een unieke kans voor het bespreekbaar maken van diversiteit, inclusie en gelijke kansen. Er is behoefte aan het samen realiseren van concrete verandering in een veilige setting. Dat kan als iedereen in de organisatie niet alleen toegang heeft tot informatie, maar ook een stem heeft in gesprekken die gevoerd moeten worden. Dit het moment om representatieve gemeentelijke werkorganisaties te realiseren.

De aanpak

PALADIN inclusive helpt gemeenten bij het aangaan van de open en co-creatieve dialoog die tot daadwerkelijke verandering leidt. Waar deze bottom-up en de bestaande top-down benadering elkaar ontmoeten, ontstaat ruimte voor inclusie. Het gaat hierbij om gesprekken van mens tot mens, waarbij ieders perspectief telt en oplossingen worden gevonden in gezamenlijkheid. Het is een concrete vorm van bevordering van democratie, ook binnen de werkorganisatie.

Creëren mét elkaar in plaats van creëren vóór de ander.

De dialoogpartijen zijn:

 1. ambtenaren die uitsluitingsmechanismen ervaren in hun streven om invloed te hebben en/of hogerop te komen in de organisatie, en
 2. beslissers die als bondgenoten de positie hebben om de organisatie daarin bij te sturen.

PALADIN inclusive betekent maatwerk ‘on the job’ en in ‘real time’ in een veilige omgeving, waarbij medewerkers de aanjagers zijn van de gewenste veranderingen. Waar nodig, werken we samen met een breed netwerk van andere deskundigen op dit gebied.  

Resultaten

De resultaten van PALADIN inclusive zijn:

 • Proactieve betrokkenheid van de medewerkers bij beleidsvorming en cultuurverandering én bij het vormgeven van hun eigen loopbaan.
 • Transparante communicatie en een gevoel van zingeving en onderling vertrouwen dat vitaliteit vergroot, door gezien en gehoord te worden, te praten met elkaar in plaats van over elkaar.
 • Zichtbaarheid van medewerkers met talent voor hogere functies, waardoor de weg naar doorstromen naar de top zich opent en ‘verkleuring’ van de organisatie op alle niveaus werkelijkheid wordt.
 • Een divers medewerkersnetwerk binnen de organisatie dat van meerwaarde is voor het imago van de gemeente en als ingang voor directe werving van ‘divers’ personeel.
 • Een unieke kans om ‘goed werkgeverschap’ verder vorm te geven en als inspirerend voorbeeld te dienen voor andere bedrijven en organisaties.

Benieuwd waar PALADIN inclusive uw gemeente kan brengen?

Neem nu contact op met Froukelien IJntema van Nolitha.

Lees hier meer over de PALADIN aanpak.